Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi


W ramach administrowania wspólnotą mieszkaniową proponujemy:
               - wykonywanie czynności zwykłego zarządu w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty.

W ramach zarządzania wspólnotą mieszkaniową proponujemy:
               - samodzielne wykonywanie czynności zwykłego zarządu.

Jako czynności zwykłego zarządu rozumiemy:

 1. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach nie wyodrębnionych;
 2. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 3. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 4. Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz na działce gruntowej nieruchomości;
 5. Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
 6. Zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (np. anteny zbiorcze, domofon);
 7. Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej;
 8. Usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie;
 9. Ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej;
 10. Zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związanych z realizacją zadań wymienionych w umowie i kontrola prawidłowości wykonania tych umów;
 11. Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądami i poza sądami;
 12. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
 13. Przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu;
 14. Otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy;
 15. Prowadzenie odpowiedniej księgowości;
 16. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego;
 17. Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 18. Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były wykorzystywane;
 19. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali;
 20.  Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością;
 21. Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.


           Realizujemy również czynności przekraczające zwykły zarząd na podstawie uchwał podjętych przez ogół właścicieli wspólnoty mieszkaniowej.


Telefony alarmowe

 

Pogotowie techniczne branż

elektryczne, budowlane, wodno-kanalizacyjne, CO, gazowe

przejdź

 

Ogólnopolski Telefon Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Wodociągowe 994
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991