Częste pytania


1.    Co to jest nieruchomość?


       Nieruchomość jest to wyodrębniona część powierzchni ziemi wraz z budynkami (lub częściami budynków) trwale
z gruntem związanymi, dla której urządzono księgę wieczystą.
      Prawo rozróżnia trzy rodzaje nieruchomości:
·  nieruchomości gruntowe
·  nieruchomości budynkowe
·  części budynków (nieruchomości lokalowe)
 

2.    Jakie są zależności pomiędzy nieruchomościami?


      Najbardziej ogólnym pojęciem jest nieruchomość gruntowa.  Na nieruchomości gruntowej może być usytuowana nieruchomość budynkowa. Nieruchomości lokalowe mogą znajdować się w budynku na nieruchomości gruntowej.

3.    Co to jest nieruchomość lokalowa?


     Nieruchomością lokalową może być wykupione na własność mieszkanie w budynku mieszkalnym. Nieruchomość lokalowa jest to część budynku stanowiąca odrębny od gruntu przedmiot własności.

4.    Gdzie można znaleźć przepisy prawa stanowiące o nieruchomości lokalowej?


     Ogólne zapisy prawa o nieruchomości lokalowej zawiera ustawa „Kodeks cywilny”. Szczegółowe zapisy prawa
o nieruchomości lokalowej zawiera ustawa „O własności lokali”.

5.    Jakie lokale mogą być nieruchomością lokalową?


     Nieruchomością lokalową mogą być:
·  lokale mieszkalne
·  lokale użytkowe
·  garaże
·  inne lokale

Lista pojęć związanych z rodzajem nieruchomości lokalowych nie jest zamknięta.


6.    Jakie warunki muszą spełnić lokale, aby być nieruchomością lokalową?


     Odrębną nieruchomością lokalową może być tylko samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu. Oznacza to, iż lokal musi spełniać odpowiednie wymogi samodzielności.

7.    Co to jest samodzielny lokal mieszkalny?


      Samodzielny lokal musi spełniać następujące wymogi:
·  musi składać się z izby lub zespołu izb położonych w obrębie budynku
·  wydzielony musi zostać trwałymi ścianami
·  pomieszczenia wchodzące w skład lokalu wraz z ewentualnymi pomieszczeniami pomocniczymi muszą służyć
  zaspokajaniu określonych potrzeb: mieszkaniowych lub innych niż mieszkaniowe.

8.    Co to jest pomieszczenie przynależne?


     Pomieszczenia przynależne są to pomieszczenia stanowiące część składową samodzielnego lokalu, lecz położone poza tym lokalem lub nawet poza budynkiem. Jedynym warunkiem jest, aby takie pomieszczenie przynależne znajdowało się w granicach nieruchomości gruntowej, na której położony jest samodzielny lokal.

9.    Jakie pomieszczenie może być pomieszczeniem przynależnym?


     Najczęściej spotykanymi pomieszczeniami przynależnymi są:
·  komórka lokatorska
·   piwnica
·   strych
·    garaż
    
     Lista pojęć związanych z rodzajem pomieszczeń przynależnych nie jest zamknięta.


10. Co to jest część wspólna?


  Część nieruchomości gruntowej nie wydzielona pod nieruchomości lokalowe nazywa się częścią wspólną nieruchomości lub nieruchomością wspólną. Inaczej mówiąc jest to ta część nieruchomości gruntowej, która służy wszystkim mieszkańcom.

 

11. Co może być częścią wspólną nieruchomości gruntowej?


       Przykładowy zbiór elementów nieruchomości wspólnej:

Elementy wewnętrzne nieruchomości wspólnej, tj.:
Klatki schodowe, korytarze wewnętrzne, korytarze piwnic, inne wspólne schowki, dojazdy do garaży w piwnicach wraz z bramami automatycznymi, dźwig osobowy, węzły cieplne, pomieszczenie przyłączy zaworów głównych wody, itd.

Elementy zewnętrzne budynku, tj.:
Elewacja, ściany zewnętrzne, ściany nośne, fundamenty, stropy, balkony tylko elementy konstrukcyjne, dach i wszystkie jego elementy, jak: rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, kominy, okna klatek schodowych i korytarzy piwnic, opaski budynku, itd.

Instalacje i urządzenia, tj.:
Instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna, kanały kominowe i wentylacyjne, itd.

Elementy zagospodarowania działki wspólnoty mieszkaniowej, tj.:
Utwardzone dojścia do budynku (chodniki), śmietnik, bramy z automatyką, przyblokowy zieleniec z nasadzeniami, miejsca parkingowe, latarnie oświetleniowe, itd.
 
Lista pojęć związanych z rodzajem elementów części wspólnej nie jest zamknięta.

12. Co to jest udział w nieruchomości wspólnej?


      Udział w nieruchomości wspólnej, jest to wyrażona ułamkiem lub procentem wielkość uczestniczenia we współwłasności nieruchomości wspólnej. Każdy samodzielny lokal ma swój oddzielny udział w nieruchomości wspólnej.

 13. Jak liczy się udział w nieruchomości wspólnej?

 
Udział ułamkowy

   
    

Udział w
nieruchomości
wspólnej

=

Powierzchnia użytkowa samodzielnego lokalu
z pomieszczeniami przynależnymi

 

Suma powierzchni użytkowych wszystkich samodzielnych lokali
w budynku z pomieszczeniami przynależnymi

 

 

Udział procentowy

   
    

Udział w
nieruchomości
wspólnej

=

Powierzchnia użytkowa samodzielnego lokalu
z pomieszczeniami przynależnymi

x 100%

Suma powierzchni użytkowych wszystkich samodzielnych lokali
w budynku z pomieszczeniami przynależnymi


14. Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?


       Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa. Niepotrzebne są żadne decyzje administracyjne.

15. Co to jest wspólnota mieszkaniowa?


       Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.

 

 


Telefony alarmowe

 

Pogotowie techniczne branż

elektryczne, budowlane, wodno-kanalizacyjne, CO, gazowe

przejdź

 

Ogólnopolski Telefon Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Wodociągowe 994
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991