Nadzory budowlane


          Nasza firma proponuje Państwu kompleksowy nadzór budowlany i inwestorski podczas realizacji projektu. Obszar naszych działań obejmuje Głogów i okolicę.

Oferujemy:


 • nadzorów inwestorskich,  kierowania budowami i pełnienia funkcji Kierownika budowy Inspektora nadzoru we wszystkich branżach : budowlanej, sanitarnej, elektrycznej
 • oceny i badania stanu technicznego  budynków i budowli,
 • oceny i wyboru wykonawcy robót, negocjacje z dostawcami i podwykonawcami,
 • weryfikacji wszelkich kosztorysów oraz przedmiarów robót,
 • odbiorów budynków i lokali mieszkalnych od developerów. 

  Nasze uprawnienia umożliwiają sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego,  inspektora nadzoru inwestorskiego  oraz kierownika budowy dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, obiektów przemysłowych i handlowych.

  Nasze doświadczenie zagwarantuje Państwu bezpieczeństwo oraz pewność, że zlecenie będzie  zrealizowane w sposób zgodny z projektem oraz obowiązującymi normami i standardami.  
   


Jakie są podstawowe obowiązki inspektora nadzoru budowlanego i inwestorskiego?

 • reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Jakie są podstawowe obowiązki kierownika budowy?

 1. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 3. wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
 4. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 5. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.
 
 

Telefony alarmowe

 

Pogotowie techniczne branż

elektryczne, budowlane, wodno-kanalizacyjne, CO, gazowe

przejdź

 

Ogólnopolski Telefon Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Wodociągowe 994
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991