Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych


Nie musimy administrować lub zarządzać wspólnotą mieszkaniową.
Możemy prowadzić tylko jej księgowość.

Prowadzenie ewidencji księgowej powinno zapewnić uzyskanie danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, a zwłaszcza ustalenie:

1. wielkości przychodów w postaci należnych wpłat od właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością
    wspólną,

2. wielkości pozostałych przychodów,
3. wielkości kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności:

a) wydatków na remonty i bieżącą konserwację,
b) opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,
c) wydatków z tytułu ubezpieczenia, podatków i innych opłat publicznoprawnych,
d) wydatków na utrzymanie porządku i czystości,
e) wynagrodzeń członków zarządu lub zarządcy oraz innych opłat,

4. stanu rozrachunków (należności i zobowiązań),
5. stanu środków pieniężnych, ich przychodów i rozchodów.  

Dlatego też w ramach oferty proponujemy w szczególności:

1.    Księgowanie operacji gospodarczych, prowadzone na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych, tj.
     oryginałów faktur, rachunków, wyciągów bankowych, itp.

2.    Przygotowywanie naliczeń i obciążeń przypadających na poszczególnych właścicieli;
3.    Księgowanie opłat podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej;
4.    Przygotowanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu w tym
     przychodów i wydatków z funduszu remontowego;

5.    Przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego - w tym rozliczeń funduszu remontowego;
6.    Przygotowanie informacji kwartalnych o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach Wspólnoty
     Mieszkaniowej (w miarę potrzeb);

7.    Przygotowanie rozliczeń z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
8.    Rozliczanie opłat świadczenia obejmujące dostawy do lokali właścicieli – tzw. media;
9.    Przygotowanie danych do windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.Telefony alarmowe

 

Pogotowie techniczne branż

elektryczne, budowlane, wodno-kanalizacyjne, CO, gazowe

przejdź

 

Ogólnopolski Telefon Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Wodociągowe 994
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991